Projekt zakończony
Osoby zainteresowane szkoleniami zapraszamy na stronę Szkolenia GIS / GEOINFORMACJA / INSPIRE
Jesteś tutaj:
Strona Główna Zespół Projektowy
Zamawiający:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Drukuj
Zespół Projektowy

Logo_GUGiK_Nowe_-_PL_male

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) jest centralnym urzędem administracji rządowej podległym Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. GUGiK powstał na mocy zapisów dekretu z 30 marca 1945 r. jako Główny Urząd Pomiarów Kraju. Do jego zadań należało gromadzenie i zabezpieczanie materiałów geodezyjnych ocalałych po drugiej wojnie światowej.

Obecnie podstawowym zadaniem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii jest obsługa Głównego Geodety Kraju, do którego zadań należy między innymi nadzorowanie realizacji polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii, prowadzenie centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzenie państwowych rejestrów osnów, granic, nazw oraz baz danych obiektów topograficznych.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej dyrektywy INSPIRE oraz wdrożenie przepisów dyrektywy do przepisów krajowych spowodowały, iż Główny Geodeta Kraju pełni znaczącą rolę w realizacji zadań związanych z tworzeniem, utrzymywaniem i rozwijaniem infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Polsce. W związku z nowymi zadaniami Głównego Geodety Kraju, GUGiK przystąpił do realizacji szeregu projektów mających na celu usprawnienie budowy IIP. W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowane są projekty technologiczne mające zapewnić dostępność i poprawność danych przestrzennych. GUGiK wspiera również Głównego Geodetę Kraju w tworzeniu i wdrażaniu systemu szkoleń obejmujących zagadnienia związane z IIP.
ORGANIZACJA SZKOLEŃ:


logo_opegieka

OPEGIEKA sp. z o.o. jest jednym z liderów branży geoinformatycznej w Polsce. Obecnie przy wsparciu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka firma realizuje projekt pn. ?Rozbudowa przedsiębiorstwa OPEGIEKA ? Utworzenie Centrum Badawczo ? Rozwojowego GIS CENTER?. Celem strategicznym przedsiębiorstwa jest transformacja w Centrum Badawczo Rozwojowe akredytowane przez Ministra Gospodarki. Oferta firmy skierowana jest do wszystkich szczebli administracji rządowej i samorządowej. OPEGIEKA tworzy wyspecjalizowane systemy wspomagające zarządzanie informacją przestrzenną, systemy wspomagające podejmowanie decyzji, systemy elektronicznego obiegu dokumentów i zadań oraz portale internetowe. Firma specjalizuje się w technologiach masowego przetwarzania danych i zasobów cyfrowych, związanych z budową baz danych.Tworzone przez OPEGIEKA rozwiązania charakteryzują się dużą uniwersalnością i otwartością. Przedsiębiorstwo zapewnia rozwój systemów, zgodność z przepisami oraz adaptację rozwiązań do indywidualnych wymagań klientów.logo_igik

Instytut Geodezji i Kartografii
od ponad 65 lat prowadzi badania i wykonuje prace aplikacyjne na potrzeby praktyki geodezyjnej i kartograficznej, administracji rządowej i samorządowej, ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa, planowania przestrzennego i zarządzania. Prace badawczo-rozwojowe prowadzone są w ramach działalności statutowej oraz na zlecenia różnych instytucji krajowych i zagranicznych. Pracownicy Instytutu wzmacniają potencjał naukowy wielu polskich uczelni. Ich doświadczenie doceniają również zawodowi geodeci i kartografowie, powierzając ważne stanowiska merytoryczne i we władzach organizacji krajowych i międzynarodowych.Ważną sferą działalności IGiK są usługi badawcze, prace wdrożeniowe i szkolenia, prowadzone w coraz szerszym zakresie. Nowoczesne laboratoria komputerowe i kompetentna kadra, zasiadająca również w zespołach opracowujących i konsultujących dyrektywy INSPIRE, gwarantują wysoką jakość usług szkoleniowych, skierowanych m.in. do pracowników administracji publicznej, studentów i absolwentów.

logo_gridw

Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa ? Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska działa jako jeden z ośrodków globalnej sieci GRID (Global Resource Information Database) utworzonej w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP ? United Nations Environment Programme) wpisujących się w cele i misję UNEP związaną z ochroną środowiska i zrównoważonym gospodarowaniem zasobów naturalnych ziemi.
Ośrodki GRID pełnią rolę centrów zastosowań Systemów Informacji Geograficznej (GIS ? Geographic Information Systems) w działaniach na rzecz badań i udostępniania informacji o środowisku. Zadaniem Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest pozyskiwanie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o środowisku oraz upowszechnianie zastosowań GIS i technologii informacyjnych, jako technologii wspomagającej zarządzanie środowiskiem.logo_intergraph

Intergraph Corporation jest wiodącym dostawcą geoprzestrzennego i inżynieryjnego oprogramowania, umożliwiającego użytkownikom wizualizację skomplikowanych danych. Wiele firm i instytucji państwowych w ponad 60 krajach świata bazuje na rozwiązaniach oferowanych przez Intergraph.