Projekt zakończony
Osoby zainteresowane szkoleniami zapraszamy na stronę Szkolenia GIS / GEOINFORMACJA / INSPIRE
Jesteś tutaj:
Strona Główna Studia podyplomowe - ankieta
Zamawiający:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Studia podyplomowe - ankieta

Poniższa ankieta została opracowana w celu dostosowania programu studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu Edukacyjne wspieranie procesu wdrażania dyrektywy INSPIRE w administracji samorządowej w kontekście podniesienia jakości usług i efektywności działania (POKL INSPIRE) do potrzeb przyszłych uczestników studiów. Ankieta daje Państwu możliwość zgłoszenia zagadnień, które Państwa zdaniem powinny zostać włączone do programu studiów podyplomowych.

Uprzejmie prosimy o rzetelne wypełnienie ankiety.

I. Dane uczestnika
Imię
Nazwisko
Tel. kontaktowy
Adres e-mail
Miejsce zatrudnienia
Nazwa instytucji
Stanowisko
II. Dotychczasowy udział w szkoleniach realizowanych w ramach projektu POKL INSPIRE
Brałem/brałam udział w szkoleniach realizowanych w ramach programu POKL INSPIRE
III. Wiedza i kwalifikacje uczestników
Proszę wskazać jak ocenia Pan/Pani swoją znajomość programów pakietu MS Office (lub podobnego)
MS Word (lub podobny)
MS Excel (lub podobny)
MS Access (lub podobny)
Dotychczas korzystałem z oprogramowania GIS:
Proszę wskazać. jak ocenia Pan/Pani swoją znajomość środków formalnych do modelowania danych przestrzennych.
UML
XML
GML
Proszę wskazać posiadane wykształcenie oraz podać ukończony kierunek studiów/profil ukończonej szkoły (np. budownictwo, geografia, geodezja i kartografia, ochrona środowiska).

Ukończony kierunek studiów/profil ukończonej szkoły:
IV. Zakres tematyczny studiów podyplomowych
Proszę uszeregować poniżej przedstawiony zakres tematyczny studiów podyplomowych od najbardziej pożądanych do najmniej pożądanych, gdzie 1- najbardziej pożądane, 6 –najmniej pożądane.
Specyfikacje techniczne danych przestrzennych
Geoportale i usługi sieciowe
Analizy przestrzenne
Dostępne zasoby danych przestrzennych
Uwarunkowania prawne tworzenia i użytkowania infrastruktury informacji przestrzennej
Systemy bazodanowe
Proszę o wymienienie co najmniej 3 problemów/zagadnień, które Pana/Pani zdaniem powinny zostać uwzględnione w programie studiów podyplomowych w kolejności od najbardziej pożądanych do najmniej pożądanych.
1.
2.
3.
4.
5.
V. Uwagi dotyczące studiów podyplomowych
Państwa uwagi dotyczące studiów podyplomowych
VI. Informacja nt. studiów podyplomowych
Jestem zainteresowany/zainteresowana studiami podyplomowymi.
Proszę o przesyłanie dalszych informacji na ten temat na mój adres e-mail wskazany w rubryce Dane uczestnika