Projekt zakończony
Osoby zainteresowane szkoleniami zapraszamy na stronę Szkolenia GIS / GEOINFORMACJA / INSPIRE
Jesteś tutaj:
Strona Główna Ramy prawne projektu
Zamawiający:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Drukuj
Ramy prawne projektu

Jakie są ramy prawne projektu?
Projekt ?Edukacyjne wsparcie procesu wdrażania dyrektywy INSPIRE w administracji samorządowej w kontekście podniesienia jakości usług i efektywności działania? jest ściśle związany z budową i prowadzeniem krajowej infrastruktury informacji przestrzennej (IIP). Budowa i prowadzenie IIP uregulowane zostało Ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 r. Ustawa dokonuje transpozycji unijnej dyrektywy z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej i określanej zwyczajowo mianem dyrektywy INSPIRE.  

Co to jest IIP?
IIP, czyli infrastruktura informacji przestrzennej, jest to zespół środków prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych, które zapewniają powszechny dostęp do  danych przestrzennych. Dane przestrzenne natomiast to wszelkie informacje odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do obiektów, obszarów lub zjawisk charakteryzujących się określonym położeniem geograficznym. IIP gwarantuje również dostęp do tzw. usług geoinformacyjnych, umożliwiających korzystanie z danych przestrzennych. Sprawne posługiwanie się danymi przestrzennymi, w tym także wykonywanie operacji z wykorzystaniem specjalnie do tego celu opracowanych aplikacji komputerowych, jest możliwe dzięki metadanym, czyli informacjom opisującym dane przestrzenne. Metadane i usługi geoprzestrzenne umożliwiają wyszukiwanie i użytkowanie danych przestrzennych.

Jakie możliwości daje IIP?
W poszczególnych krajach UE dane przestrzenne gromadzą, w zależności od swoich kompetencji, różne instytucje i urzędy. Z tej też przyczyny w UE istnieje wiele rozproszonych i niespójnych baz danych, a  zbieranie informacji dotyczących jednego obiektu, zjawiska czy regionu często bywa czynnością skomplikowaną i czasochłonną. W celu ułatwienia gromadzenia i analizowania danych odnoszących się do poszczególnych obiektów, zjawisk i obszarów geograficznych, dyrektywa INSPIRE nałożyła na państwa członkowskie UE obowiązek utworzenia krajowych IIP, które będą podstawą infrastruktury europejskiej. IIP ma umożliwić wymianę, wspólne korzystanie, dostęp i użytkowanie danych przestrzennych na różnych szczeblach zarządzania (gminą, powiatem, województwem, regionem, krajem, UE) i w różnych sektorach.
 
Jakie korzyści płyną z ustanowienia IIP?
Ustanowienie IIP niesie ze sobą wiele korzyści. Z pośród najważniejszych wymienić można:

  • optymalizację kosztów dostępu do danych przestrzennych;
  • optymalizację kosztów pozyskiwania danych przestrzennych przez administrację publiczną; 
  • przekształcenie informacji w społecznie użyteczną wiedzę;
  • ułatwienie zainteresowanym podmiotom dostępu do danych i informacji przestrzennej gromadzonej przez administrację;
  • modernizację procesów zarządzania;
  • wprowadzenie nowych metod i sposobów świadczenia usług.

Kto odpowiada za utworzenie i prowadzenie IIP?
Dyrektywa INSPIRE nakłada na każde państwo członkowskie UE obowiązek utworzenia IIP. W ramach IIP państwa członkowskie budują geoportale ? specjalne portale informacyjne, za pośrednictwem których możliwe będzie wyszukanie i przetwarzanie danych przestrzennych, odnoszących się do terytorium danego kraju. Trwają również prace nad uruchomieniem geoportalu europejskiego.
 
W Polsce IIP jest tworzona, utrzymywana i rozwijana w wyniku współdziałania organów wiodących w zakresie danych przestrzennych objętych dyrektywą INSPIRE, innych organów administracji oraz osób trzecich. Cały proces jest koordynowany przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej, który wykonuje zadania przy pomocy Głównego Geodety Kraju. Główny Geodeta Kraju odpowiada za odpowiada za wdrożenie i prowadzenie polskiego geoportalu.